NZÚ 2016

popup_head2

 


JE MOŽNÉ ZÍSKAT DOTACI NA NOVÝ RODINNÝ DŮM? 
ANO! PORADÍME VÁM JAK ÚSPĚŠNĚ POŽÁDAT A ZÍSKAT STÁTNÍ DOTACI NA DŮM AŽ DO VÝŠE 495.000 KČ!!!

Už Vás nebaví platit nájem 10.000 - 15.000 Kč měsíčně? Uvažujete o změně? Chcete si postavit Váš nový vysněný krásný a útulný rodinný dům? Narazili jste při hledání na internetu na možnost získání státní dotace ZDARMA na novostavbu v nízkoenergetické nebo pasivní kvalitě? 

Ano je to tak, od státu lze čerpat dotace na výstavbu nového domu, a to v hodnotě 300.000 až 450.000 Kč? V Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji můžete získat ještě
o 10 % vyšší dotace, hodnota se tedy bude pohybovat od 330.000 Kč do 495.000 Kč!!! 

Dotace může být navýšena ještě o cenu projektu, avšak pouze do výše 35.000 Kč. Nebo také můžete využít oblast podpory na výstavbu zelených střech ve fixní výši 500 Kč/m2. Pokud chcete stavět Váš nový krásný úsporný dům, čtěte dále, vše Vám podrobně popíšeme a poradíme Vám triky, jak dotaci získat a bydlet v novém domě ještě letos.

Pasivní dům (velmi nízkoenergeticky náročný dům) má roční spotřebu energie levnější než Váš stávající byt 3+1 v panelovém domě. Nevěříte?

Slezská Ostrava   Rodinný dům z ocelové konstrukce (14)   RD Rychvald
 
POROVNÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ ZA ROK PASIVNÍ DŮM (112 m2) / BYT 3+1 (82 m2
  BYT 3 + 1 PASIVNÍ DŮM
VYTÁPĚNÍ    8.900 Kč/rok
OHŘEV TEPLÉ VODY    1.400 Kč/rok
ELEKTŘINA   14.400 Kč/rok
PITNÁ VODA    5.150 Kč/rok
ODVOZ ODPADŮ       680 Kč/rok
CELKEM BYT / DŮM 49.680 Kč/rok 30.530 Kč/rok
ROČNÍ ÚSPORA 19.150 Kč  


1.
 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI? 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 

1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:

      1.1.1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

      1.1.2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

      1.1.3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

      1.1.4. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

      1.1.5. Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

      1.1.6. Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021

2. JAK ÚSPĚŠNĚ ZÍSKat státní dotaci na nový dům?

2.1. Rozhodnutí - chceme stavět a chceme získat dotací až 495.000 Kč.

2.2. Pozemek - výběr vhodného pozemku je velmi důležitý. Pasivní dům, musí být na pozemek profesionálně umístěný, a ne každý pozemek se pro výstavbu takového domu hodí. Pokud budete potřebovat poradit, stačí se na nás obrátit!!!

2.3. Výběr projekční kanceláře nebo architekta - toto je jedna z nejdůležitějších částí úspěšného získání dotace. Bez dobré projekční kanceláře, či architekta to nepůjde. A POZOR - ne každá kancelář či projektant je schopen naprojektovat kvalitní, úsporný pasivní dům. Je dobré vybírat např. dle referencí a domluvit si nezávaznou schůzku. Dobrý projektant by Vám měl umět poradit i s výběrem pozemku. Můžete se podívat např. na www.lpforma.cz.

2.4. Zpracování projektu - (2 - 4 měsíce), někdy lze vybrat z již hotových projektů a ten pouze upravit. V takovém případě lze projekt expedovat již za 14 dní.

2.5. Podání žádosti - žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách Programu. Žádost však můžete podat až po zpracování celého projektu (pro naše klienty vypracováváme vždy současně). Poté následuje předání projektu na státní fond životního prostředí.

2.6. Stavební povolení - Ohlášení stavby.

3. SEZNAMTE SE S PODMÍNKAMI PROGRAMU!

3.1. Program se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 , kterou naleznete na internetových stránkách programu (http://www.novazelenausporam.cz), sekce dokumenty.

4. NAJDĚTE SI PROJEKTANTA A ENERGETICKÉHO SPECIALISTU

4.1. Podmínky pro zařazení do programu splníte tím, že doložíte odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou - energetickým specialistou a projektantem, složený ze dvou částí:

       4.1.1. projektová dokumentace,

       4.1.2. energetický posudek.

4.2. Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. !!Vše Vám můžeme zpracovat my!!

5. PROJEDNEJTE STAVEBNÍ ZÁMĚR S PŘÍSLUŠNÝM STAVEBNÍM ÚŘADEM

5.1. Projednejte Váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem. Pokud je to nutné, upravte odborný posudek, ale pouze ve spolupráci s jeho zpracovatelem.

6. VYPLŇTE KRYCÍ LIST

6.1. Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů.

6.2. Jelikož je krycí list technických parametrů nezbytnou přílohou žádosti o podporu musí být řádně vyplněn a podepsán nejen Vámi, ale i zpracovatelem odborného posudku.

7. VYPLŇTE ELEKTRONICKOU ŽÁDOST O PODPORU

7.1. Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti. Na internetových stránkách programu proveďte elektronickou evidenci žádosti. Pro správné elektronické podání budete potřebovat údaje z odborného posudku, které jsou zapsané v krycím listu technických parametrů. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání prostředků v dané výzvě.

8. DORUČTE FONDU ŽÁDOST O PODPORU V LISTINNÉ PODOBĚ

8.1. Po úspěšné evidenci žádosti na webových stránkách vytiskněte a podepište vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími povinnými přílohami jej doručte fondu na adresu příslušné krajské pobočky Státního fondu životního prostředí ČR, nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

8.2. Seznam dokumentů k dodání na fond:

       8.2.1.   podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný na webových stránkách),

       8.2.2.   doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem,

       8.2.3.   list vlastnictví, který není starší než 90 dní,

       8.2.4.   doklad o právní subjektivitě (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),

       8.2.5.   plná moc s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě zastoupení třetí osobou),

       8.2.6.   souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (v případě, že Váš rodinný dům má více vlastníků – předkládá se i v případě SJM),

       8.2.7.   odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,

       8.2.8.   průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro oblast A a B),

       8.2.9.   krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou,

       8.2.10. dokumenty k veřejné podpoře (pouze pro podnikatele, jsou-li naplněny znaky veřejné podpory),

       8.2.11. doklad o vlastnictví bankovního účtu.

9. KONTROLA ŽÁDOSTI FONDEM

9.1. Doručenou žádost včetně všech povinných příloh fond překontroluje. V případě nedostatků vás fond písemně vyzve k jejich odstranění, ale pouze jedenkrát v každém kroku kontroly.

9.2. Na odstranění nedostatků vám fond poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a zamítnuta.

10. akceptace žádosti

10.1. Bude-li vaše žádost v pořádku, fond vás bude písemně informovat o její akceptaci.

11. ZAJISTĚTE SI ODBORNÝ TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

11.1. Protože se jedná o opatření spolufinancovaná z veřejných prostředků, je vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

12. ZVOLTE SI KONKRÉTNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A JEJICH DODAVATELE

12.1. Při realizaci jednotlivých opatření je třeba, abyste zvolili pouze materiály, výrobky nebo technologie ze seznamu výrobků a technologií a jejich realizaci musí provést pouze osoba uvedená v seznamu odborných dodavatelů.

13. REALIZACE OPATŘENÍ

13.1. Všechna opatření musí být provedena podle schváleného odborného posudku. Jejich realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise.

14. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI

14.1. Řádné ukončení realizace je nutné doložit fondu předložením dokumentů. Fond provede kontrolu a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám fond poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace Vaší žádosti o podporu ukončena.

15. REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

15.1. Vyhodnotí-li fond žádost i realizační opatření jako bezchybné, proběhne registrace akce a bude vám doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

16. VÝPLATA DOTACE

16.1. Dotace bude vyplacena na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO ZÍSKÁNÍ DOTACE JE KVALITNÍ PROJEKT

Chápeme, že rozhodování o výběru nového domu je velice složité. Správné rozhodnutí vyžaduje čas a informace od všech potenciálních dodavatelů. Jsme tu od toho, abychom vám tyto informace poskytli za firmu MontHaus s.r.o., která je certifikovaná na kompletní stavební a montážní práce, pro dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (certifikát naleznete zde Realizace). Prosím kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.
Těšíme se na osobní setkání s Vámi.